Koen Weijland

Voorwaarden

39 MEDIA BV - Algemene voorwaarden


Versie 1.0 | Dit document is voor het laatst herzien op 13 augustus 2021.


De dienst "Fangage" wordt via internet aangeboden door 39 MEDIA BV, gevestigd te AMSTERDAM, NEDERLAND. Het gebruik van Fangage is onderworpen aan de onderstaande algemene voorwaarden. Het gebruik van Fangage houdt aanvaarding van deze algemene voorwaarden in.

Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk door schriftelijke bevestiging door 39 MEDIA BV.

ARTIKEL 1. GEBRUIK VAN DE DIENST

1.1. Met de dienst Fangage kunt u een profiel over uzelf publiceren en genieten van de inhoud die 39 MEDIA BV u brengt.

1.2. Om Fangage te gebruiken, moet u zich eerst registreren. Na het voltooien van de registratie kunt u direct inloggen op uw account en de service gebruiken.

1.3. Om ongeautoriseerd gebruik door derden te voorkomen, moet u de toegang tot uw account beveiligen met behulp van de gebruikersnaam en het wachtwoord. In het bijzonder moet u uw inloggegevens strikt vertrouwelijk houden. 39 MEDIA BV mag ervan uitgaan dat alle acties die vanuit uw account worden ondernomen na het inloggen door u zijn geautoriseerd en gecontroleerd. Dit betekent dat u aansprakelijk bent voor deze acties, tenzij en totdat u 39 MEDIA BV op de hoogte hebt gesteld dat uw account is gecompromitteerd.

1.4. Fangage verwerkt uw persoonsgegevens. U geeft uw toestemming voor alle vormen van verwerking in het kader van de dienst. Raadpleeg onze privacyverklaring voor meer informatie.

ARTIKEL 2. GEBRUIKSVOORWAARDEN

2.1. Het is niet toegestaan Fangage te gebruiken voor enig doel dat in strijd is met Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving. Dit omvat (onder andere) de opslag of overdracht van gegevens met behulp van de dienst die lasterlijk, lasterlijk of racistisch is, of om profielen op Fangage aan te maken onder de namen van andere mensen of om zich voor te doen als een andere persoon, of een moderator / onderhouder van Fangage.

2.2. Bovendien is het op Fangage verboden om:

  • onfatsoenlijke taal gebruiken;
  • informatie publiceren die pornografisch of erotisch is (zelfs als deze wettelijk is onder de toepasselijke wetgeving);
  • informatie te publiceren in strijd met het auteursrecht of hyperlinks naar dergelijke informatie;
  • informatie te publiceren die onjuist is of die verwijst naar andere mensen dan uzelf;
  • commerciële activiteiten uitoefenen;
  • en om alles te doen wat in strijd is met de toepasselijke nettiquette.


2.3. Indien 39 MEDIA BV ontdekt dat u een van de bovenstaande overtredingen schendt, of een klacht ontvangt die hetzelfde beweert, dan kan 39 MEDIA BV ingrijpen om de overtreding te beëindigen. 39 MEDIA BV heeft het recht om uw account te blokkeren, op te schorten of te verwijderen of andere stappen te ondernemen die zij redelijkerwijs nodig acht om de inbreuk te beëindigen of de klacht te onderzoeken.

2.4. Indien naar het oordeel van 39 MEDIA BV de verdere werking van de computersystemen of het netwerk van  39 MEDIA BV of derden feitelijk of dreigen te worden beschadigd of in gevaar wordt gebracht, bijvoorbeeld door overmatige overdracht van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of virusactiviteit, kan 39 MEDIA BV alle maatregelen nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om een dergelijke schade of gevaar te beëindigen of af te wenden.

2.5. 39 MEDIA BV is te allen tijde gerechtigd een strafrechtelijke klacht in te dienen voor strafbare feiten begaan door middel van of gebruik te maken van de dienst. Daarnaast is 39 MEDIA BV  gerechtigd uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens aan een derde te verstrekken indien:

  1. er voldoende reden is om redelijkerwijs aan te nemen dat de inhoud illegaal en schadelijk is voor de derde;
  2. de derde een reëel belang heeft bij het verkrijgen van de gegevens;
  3. redelijkerwijs kan worden aangenomen dat er geen minder opdringerige manier is om de gegevens te verkrijgen;
  4. bij het afwegen van de belangen van de derde, 39 MEDIA BV  en de dienstverleners van  39 MEDIA BV,prevaleert het belang van de derde.

2.6. 39 MEDIA BV kan alle schade die zij lijdt als gevolg van uw schending van deze gebruiksvoorwaarden van u terugverdienen. U stemt ermee in en vrijwaart  39 MEDIA BV van alle claims van derden die voortvloeien uit uw schending van deze gebruiksvoorwaarden.

ARTIKEL 3. BESCHIKBAARHEID EN ONDERHOUD

3.1. 39 MEDIA BV doet geen toezeggingen met betrekking tot de beschikbaarheid van de dienst.

3.2. 39 MEDIA BV onderhoudt Fangage actief. Onderhoud kan op elk moment plaatsvinden, zelfs als dit een negatieve invloed kan hebben op de beschikbaarheid van de service.

3.3. 39 MEDIA BV kan Fangage van tijd tot tijd aanpassen. Uw feedback en suggesties zijn welkom, maar uiteindelijk beslist 39 MEDIA BV welke aanpassingen (of niet) uitgevoerd moeten worden.

ARTIKEL 4. INTELLECTUELE EIGENDOM

4.1. De dienst Fangage, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is intellectueel eigendom van 39 MEDIA BV  of haar leveranciers of licentiegevers. Geen van deze artikelen mag worden gekopieerd of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  39 MEDIA BV of haar leveranciers of licentiegevers, behalve en voor zover toegestaan door dwingend recht.

4.2. Informatie die u opslaat of verwerkt met behulp van de service is en blijft uw eigendom (of het eigendom van uw leveranciers of licentiegevers). 39 MEDIA BV  ontvangt een onbeperkte licentie voor het gebruik van deze informatie voor de dienst, inclusief toekomstige aspecten daarvan.

4.3. De licentie van het vorige beding is eeuwigdurend. De licentie blijft van kracht na beëindiging van de overeenkomst. In uitzonderlijke omstandigheden waarin een ernstige reden daarom vraagt, kan 39 MEDIA BV  besluiten de informatie aan te passen of te verwijderen.

4.4. U kunt informatie die u publiceert of opslaat met behulp van de service naar eigen goeddunken wijzigen of verwijderen. Neem gerust contact met ons op als u hulp nodig heeft bij het wijzigen of verwijderen van uw gegevens.

4.5. Indien u informatie naar 39 MEDIA BVstuurt, bijvoorbeeld een bugrapport of suggestie tot verbetering, verleent u  39 MEDIA BV een eeuwigdurende en onbeperkte licentie om deze informatie voor de dienst te gebruiken. Dit geldt niet voor informatie die u uitdrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

4.6. 39 MEDIA BV zal zich onthouden van toegang tot gegevens die u opslaat of overdraagt met Behulp van Fangage voor andere doeleinden dan het verlenen van de dienst, tenzij  39 MEDIA BV hiertoe op last van een bevoegde autoriteit is verplicht. In deze gevallen zal 39 MEDIA BV haar uiterste best doen om de toegang tot de informatie zoveel mogelijk te beperken.

ARTIKEL 5. COMPENSATIE VOOR DE DIENST

5.1. Fangage wordt u kosteloos aangeboden. 39 MEDIA BV  kan (nu of in de toekomst) aanvullende producten of diensten aanbieden via het platform waarvoor een vergoeding verschuldigd is. Wij zullen u informeren over de hoogte van de vergoeding en de wijze van betaling indien dit het geval is.

ARTIKEL 6. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

6.1. 39 MEDIA BV kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de dienst of enige schade in verband daarmee, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van directie of leidinggevend personeel.

6.2. 39 MEDIA BV is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsonderbreking, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid.

ARTIKEL 7. TERMIJN EN BEËINDIGING

7.1. Deze overeenkomst treedt in werking zodra u uw account gebruikt en blijft dan van kracht totdat deze wordt beëindigd.

7.2. U kunt de overeenkomst te allen tijde beëindigen door uw gebruik van Fangage te strekken. In geval van beëindiging zal 39 MEDIA BV  uw account sluiten en verwijderen.

7.3. 39 MEDIA BV is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien u in de afgelopen 18 maanden geen gebruik heeft gemaakt van de dienst. In dat geval stuurt 39 MEDIA BV eerst een herinneringsmail naar het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld. Daarnaast is 39 MEDIA BV  gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Fangage wordt opgezegd.

ARTIKEL 8. WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN

8.1. 39 MEDIA BV kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen of aanvullen. Wijzigingen en aanvullingen worden doorgevoerd met inachtneming van een termijn van 30 kalenderdagen na de kennisgeving van de wijziging/wijziging aan u per e-mail.

8.2. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u de overeenkomst opzeggen tot de datum waarop de wijzigingen van kracht worden. Het gebruik van Fangage na de datum van inwerkingtreding vormt uw aanvaarding van de gewijzigde of aanvullende voorwaarden.

ARTIKEL 9. DIVERSE BEPALINGEN

9.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, behoudens voor zover anders bepaald door dwingend toepasselijk recht.

9.2. Behoudens andersluidend toepasselijk recht zullen alle geschillen die in verband met Fangage ontstaan voor de bevoegde Nederlandse rechter voor de hoofdvestiging van 39 MEDIA BV worden gebracht.

9.3. Wanneer in deze algemene voorwaarden staat dat iets "schriftelijk" moet gebeuren, omvat dit e-mail of communicatie via de Fangage-dienst, mits de integriteit en authenticiteit van het elektronische bericht met redelijke mate van zekerheid kan worden geverifieerd.

9.4. De door 39 MEDIA BV opgenomen versie van enige mededeling van informatie wordt geacht authentiek te zijn, tenzij u het tegendeel bewijst.

9.5. Indien enig onderdeel van deze algemene voorwaarden rechtsgeldig wordt verklaard, laat dit de geldigheid van de gehele overeenkomst onverlet. Partijen komen in een dergelijk geval een of meer vervangende bepalingen overeen die de oorspronkelijke bedoeling van de ongeldige bepaling(en) binnen de grenzen van de wet benaderen.

9.6. 39 MEDIA BV is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst over te dragen aan een derde in het kader van een overname van Fangage of de daarmee samenhangende bedrijfsactiviteiten.